top of page

Felújítandó lakáspályázat
35 év alatti háztartásoknak

Tájékoztatás: ennek a pályázatnak a határideje lejárt. Az aktuális pályázatokat a Lakáspályázat fülre kattintva tekintheti meg.

Ez a pályázat azoknak a lakással vagy önkormányzati lakás bérleti jogával nem rendelkező jelentkezőknek szól, akik legalább egy éves állandó bejelentett lakcímmel, vagy legalább egy éves tartózkodási hellyel rendelkeznek Józsefvárosban, még nem múltak el 35 évesek, és vállalják a megpályázott lakás felújítását.
Benyújtási határidő: 2023. november 6.

Pályázati dokumentáció a JGK oldalán: http://jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

Ismerje meg a megpályázható lakásokat!

Ki pályázhat?

FONTOS!

Ezen a pályázaton kizárólag 35. életévüket még nem betöltött személyek vehetnek részt.

Ezt a pályázatot az adhatja be, aki:

Legalább egy éve Józsefvárosban él.

nem kell egy éves itt lakás, ha a pályázó:

 • igazolhatóan 90 napot meghaladóan a Családok Átmeneti Otthona lakója; a LÉLEK-program lakója; kerületi hajléktalanellátó intézményben él; kiléptető- vagy krízislakás lakója a kerületben;

 • vagy legalább egy éve a Józsefvárosi Önkormányzat vagy annak intézménye, 100% -os tulajdonú gazdasági társasága dolgozója.

 • összesen 5 évnél hosszabb idejű lakcímbejelentése van  Józsefvárosban, de a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül a lakcímbejelentése maximum 45 napra megszakadt.

Sem ő, sem a vele együtt költöző nem önkormányzati lakás bérlője.

A pályázat benyújtásakor még egyik együttköltöző sem töltötte be a 35. életévét.

ÉS_edited.png
ÉS_edited.png

A kötelezően elvégzendő felújítási munkák bruttó értékének 1/3-ad részének megfelelő összeggel rendelkezik

Az összeg rendelkezésre állásáról saját maga, vagy vele együtt költöző nevére szóló

 • banki igazolást vagy

 • számlakivonatot,

 • ügyvédi letéti igazolást,

 • szabadon felhasználható megtakarítási számlakivonatot tud felmutatni (biztosítási kötvényt nem áll módunkban elfogadni).​

 Az igazolandó összegek a Lakások adatlapján szerepelnek. 

ÉS_edited.png

Az együttköltözők száma

​Nem haladhatja meg a Lakások adatlapján megadott számot.

ÉS_edited.png

Sem ő, sem a vele együtt költöző nem rendelkezik:

 • lakás tulajdonjogával

 • vagy haszonélvezeti jogával.

KIVÉVE: ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint más vele együtt költöző családtagjának

 • a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte, vagy engedélyezte, vagy

 • a lakás öröklés, vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

ÉS_edited.png

Ki nem pályázhat?

Nem pályázhat, aki:

Saját maga vagy a vele együtt költöző rendelkezik:

 • lakás tulajdonjogával

 • vagy haszonélvezeti jogával,

 • önkormányzati lakás bérlője.

Önkormányzati lakásban jogtalanul befogadott személy vagy jogcím nélküli lakáshasználó.

VAGY.png

5 éven belül

 • megszüntette önkormányzati bérleti jogviszonyát térítés ellenében,

 • vagy magánforgalomban elcserélte kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra,

 • az önkormányzattól vásárolt lakását eladta,

 • akinek a bérbeadó 5 éven belül felmondta önkormányzati bérleti szerződését.

3 éven belül

 • az önkormányzat tulajdonában álló lakásba önkényesen beköltözött,

 • visszaélt önkormányzati bérleti jogviszonyával és ezt jogerős bírósági ítélet mondta ki.

VAGY.png
VAGY.png

1 éven belül

 • felmondta önkormányzati bérleti szerződését,

 • jogtalan előnyszerzés céljából a háztartás összetételére, szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt​,

 • pályázott és pályázatát visszavonta, vagy a bérleti szerződést nem kötötte meg a nyertes pályázást követően.

VAGY.png

Aki egy másik pályázó jelentkezésében erre a pályázatra, vagy az ezzel egyidőben meghirdetett pályázatban együtt költöző személyként van megjelölve.

Aki olyan háztartásban él, amelyből jelen pályázatban azonos lakcímről az együtt élők közül más személy is nyújt be pályázatot.

VAGY.png

Akinek önkormányzati tulajdonú lakásbérleménye után bérleti díj, lakbér vagy használati díj, külön szolgáltatási díj, a közüzemi szolgáltató felé a lakásra fennálló díjhátraléka van.

VAGY.png
VAGY.png

Aki lakcímszolgáltatást nyújtó vállalkozás által biztosított józsefvárosi állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

 • kivéve, ha hitelt érdemlően igazolni tudja a pályázat benyújtásakor a legalább egy éves időtartamú, megszakítás nélküli józsefvárosi életvitelszerű lakhatását, vagy józsefvárosi nevelési-oktatási intézménnyel való jogviszonyát

VAGY.png

FONTOS!

Ezzel a lakáspályázattal egyidőben egy másik lakáspályázatot is meghirdettünk.
Több pályázatra nem pályázhat egyidőben a pályázó és nem jelenhet meg együtt költöző személyként sem.

FONTOS!

Az itt meghirdetésre kerülő 6 lakás közül egy pályázó legfeljebb összesen 2 lakás bérbevételére nyújthat be pályázatot.

Szempontok

A pályázat elbírálása során több szempontot is figyelembe veszünk. Így előnyben részesülnek azok, akik régebben élnek a kerületben; figyelembe vesszük a jelenleg együtt lakó személyek és családok számát, a jelenlegi lakás nagyságát; hogy biztonságos vagy veszélyeztetett-e a lakhatása a pályázónak; milyen komfortfokozatú körülmények között él most; hányan terveznek együtt költözni; köztük hányan lesznek eltartottak, van-e a költözők között beteg vagy fogyatékkal élő; korábbi vagy jelenlegi állami gondozott, gyermekét egyedül nevelő; illetve a költözők gazdasági helyzetét, korábbi pályázaton való részvételét is figyelembe vesszük.

Józsefváros területén jelenleg is életvitelszerűen él és állandó bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik:

2-5 éve

1 pont

6-11 éve

2 pont

11 év fölött

4 pont

A pályázó bejelentett munkahelye (a foglalkoztató telephelye) igazolhatóan a Józsefváros területén van.

1 pont

A jelenleg együtt lakó személyek száma (a pályázót is beleszámítva):

5 vagy több személy

5 pont

4 személy

4 pont

3 szeméy

3 pont

2 személy

2 pont

1 személy

1 pont

Jelenleg együtt lakó családok száma:

3 vagy több család

3 pont

2 család

2 pont

1 család

1 pont

Az együtt költöző családrész számára nincs külön lakóhelyiség (másokkal együtt osztoznak egy szobán)

3 pont

A jelenlegi lakóterület nagysága:

4 m2 / fő alatt

5 pont

4 - 5 m2/ fő

4 pont

6 - 8 m2 / fő

3 pont

9 -12 m2/fő

2 pont

13 -16 m2 /fő

1 pont

16 m2 / fő fölött

0 pont

A jelenlegi lakáshasználat jogcíme:

Nem saját rendelkezésű helyiség vagy lakás (hajléktalan, ágybérlő, szociális intézményben lakik, intézménytől bérelt krízislakás, szolgálati lakás)

6 pont

Ideiglenes lakhatás (pályázó magántulajdonostól bérel lakás-, szoba-, albérletet)
Kiíró a lejárt, a közeli hozzátartozók között, illetve a 90 napon belül kötött bérleti szerződést - amelynek nincs előzménye -, nem fogadja el.

8 pont

Pályázó családtag, szívességi lakáshasználó

4 pont

A pályázó lakhatása veszélyeztetett (magántulajdonostól bérelt lakás bérleti szerződését felmondták, lakástulajdona végrehajtási árverés útján értékesitésre került, elveszítette - szívességi lakáshasználó esetében is.)

5 pont

A jelenlegi lakás komfortfokozata:

Nem lakás, szükséglakás

7 pont

Komfort nélküli (nincs wc és fürdő)

6 pont

Félkomfortos (nincs wc)

5 pont

Félkomfortos (nincs fürdő)

3 pont

Komfortos

2 pont

Összkomfortos

1 pont

Ezekre a dátumokra kell figyelni

okt. 4.

pályázás kezdete

okt. 10. és 18.

tanácsadó fórumok

 

okt. 9-17.

lakások megtekintése

 

nov. 6.

pályázat benyújtása

 

febr. 5.

eredményhirdetés

Mit kell beadni a pályázathoz?

A pályázat leadásának megvannak a maga szabályai, amik megismerésében és a pályázat összeállításában is segítünk. Készítettünk egy összefoglalót arról, hogy a pályázat beadásához mit kell kitölteni, és a szükséges csatolmányokat honnan lehet beszerezni. Amennyiben a pályázat kitöltéséhez segítsége van szüksége, személyesen is várjuk Önt tanácsadó fórumainkon október 10-én és október 18-án 17 órától a Kesztyűgyárban (Mátyás tér 15.), vagy  a JSZSZGYK Lakhatási csoportjánál ügyfélfogadási időben, valamint időpontfoglalás után a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján minden csütörtökön és pénteken.

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékletei) letölthető online, és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda Lakáspályázati csoportjánál ügyfélfogadási időben is átvehető.
Cím: Budapest VIII., Őr u. 8.
Ügyfélfogadás rendje:
hétfőn: 13:30-18:00 óráig
szerdán: 08:00-12.00 óráig és 13:00-16.30 óráig
pénteken: 08:00-11:30 óráig

A lakáspályázat leadása

A pályázat személyesen vagy meghatalmazott útján; kizárólag hagyományos úton, papír alapon. A benyújtás alkalmával az átadás tényét egy átvételi elismervény igazolja. Kérjük, őrizze meg az átvételi elismervényt. A benyújtás helye:

 

A pályázat benyújtásának határideje:    2023. november 6. hétfő 18 óra

Hiánypótlásra nincs lehetőség! A nem teljeskörű dokumentációval benyújtott pályázat érvénytelen.

Telefon: 06-1-314-10-98, 06-1-313-84-28

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Lakásgazdálkodási Iroda Lakáspályázati Csoportja

Budapest, VIII. kerület, Őr u. 8.

hétfő: 13:30-18:00 óráig

szerda: 8:00-12:00 óráig és 13:00-16:30 óráig

péntek: 8:00-11:30 óráig

Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda

 

Budapest, VIII. kerület, Baross u. 66-68.

kedd: 8:15--16:00 óráig

csütörtök: 8:15-16:00 óráig

péntek: 8:00-13:00 óráig

Pályázati űrlap letöltése vagy személyes átvétele
Szükséges csatolmányok beszerzése
Pályázati anyag összeállítása (űrlap & csatolmányok)
Nyomtatás,
aláírás
Leadás személyesen
renovstrip2_edited.png

Lakáspályázati tanácsadó fórumok októberben

Hol? Kesztyűgyár Közösségi Ház, Mátyás tér 15. 

Mikor?

 • 2023. október 10. kedd, 17:00-19:00

 • 2023. október 18. szerda, 17:00-19:00

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sajnos sok érvénytelen pályázat érkezik be az önkormányzathoz, ezért az önkormányzat lehetőségeket teremt a leendő pályázóknak, ahol segítséget, tanácsot kaphatnak a pályázatok kitöltésében. Jöjjön el Ön is a lakáspályázati tanácsadó fórumra!

 

Ha segítségre van szüksége: 

 • a lakáspályázati folyamat megértésében,

 • a fontos határidők megismerésében,

 • a jelentkezési lap kitöltésében,

 • a szükséges mellékletek beszerzésének megismerésében,

 • egyéni kérdések megválaszolásában,

 

a Józsefvárosi Önkormányzat munkatársai várják Önt lakáspályázati tanácsadó fórumunkon! 

Ha nincs lehetősége eljönni a tanácsadó fórumra, segítséget kérhet a JSZSZGYK Lakhatási csoportjánál ügyfélfogadási időben, valamint időpontfoglalás után a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján minden csütörtökön és pénteken. Időpontot foglalhat a Zöld számon, a Hivatal központi számán vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

tel: +36 1/459-2100 (Központ) vagy  +36 80/277-256 (Zöld szám)

 

További információ: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Iroda

email: vagyongazdalkodas@jozsefvaros.hu

tel: +36 1/459-2251

 • Lakásra van szükségem. Hogyan tud segíteni az önkormányzat?
  Az Önkormányzat rendszeres időközönként ír ki lakáspályázatokat.
 • Többet szeretnék tudni a Józsefvárosi Lakásügynökségről. Hol találok információt?
  A Józsefvárosi Lakásügynökségről a lakasugynokseg.jozsefvaros.hu oldalon talál több információt.
 • Civil szervezet vagyok és lakhatási témában szeretnék együttműködni a Józsefvárosi Önkormányzattal. Hova forduljak?
  Yes. To add media follow these steps: 1. Enter the app’s Settings 2. Click on the “Manage FAQs” button 3. Select the question you would like to add media to 4. When editing your answer click on the camera, video, or GIF icon 5. Add media from your library.
renovstrip2_edited.png

Kérdése van? Forduljon hozzánk!

Segítséget kérhet a JSZSZGYK Lakhatási csoportjánál ügyfélfogadási időben, valamint időpontfoglalás után a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján minden csütörtökön és pénteken. Időpontot foglalhat a Zöld számon, a Hivatal központi számán vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

tel: +36 1/459-2100 (Központ) vagy  +36 80/277-256 (Zöld szám)


További információ: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Iroda
email: vagyongazdalkodas@jozsefvaros.hu
tel: +36 1/459-2251

 • Lakásra van szükségem. Hogyan tud segíteni az önkormányzat?
  Az Önkormányzat rendszeres időközönként ír ki lakáspályázatokat.
 • Többet szeretnék tudni a Józsefvárosi Lakásügynökségről. Hol találok információt?
  A Józsefvárosi Lakásügynökségről a lakasugynokseg.jozsefvaros.hu oldalon talál több információt.
 • Civil szervezet vagyok és lakhatási témában szeretnék együttműködni a Józsefvárosi Önkormányzattal. Hova forduljak?
  Yes. To add media follow these steps: 1. Enter the app’s Settings 2. Click on the “Manage FAQs” button 3. Select the question you would like to add media to 4. When editing your answer click on the camera, video, or GIF icon 5. Add media from your library.
bottom of page